ศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบระบบคุณภาพแก่อุตสาหกรรม จัดอบรม และสัมมนาหัวข้อของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบ วิจัยทางด้านการพัฒนาทางด้านทฤษฎีและการปรับปรุงระบบคุณภาพ ให้บริการในการประเมินระบบคุณภาพเพื่อการปรับปรุง และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีของระบบคุณภาพสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และอุตสาหกรรม  สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาทางด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมไทยให้เจริญก้าวหน้า

หัวหน้าศูนย์ รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม
ที่ตั้ง โครงการบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการนานาชาติ ชั้น 7 อาคารชูชาติ กำภู โทร. 0 2942 8555 ต่อ 1663