ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ให้บริการจัดฝึกอบรมด้าน Industrial Automation ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Systems) ระบบนิวเมติค (Pneumatic Systems) พีแอลซี (PLC) แมคคาทรอนิค และระบบการผลิตแบบเบ็ดเสร็จที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Integrated Manufacturing Systems: CIM)
หัวหน้าศูนย์ รศ.ดร.พีระยศ  แสนโภชน์
ที่ตั้ง ห้อง 0801 และ 0810 ชั้น 8 อาคารชูชาติ กำภู โทร. 0 2942 8555  ต่อ 1196   http://iatc.eng.ku.ac.th