ศูนย์นิติสารสนเทศ

เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอเด-เนาว์ แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อทำการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สู่ประชาชนรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมและหน่วยงานภายนอกในด้านที่ปรึกษางานด้านกฎหมาย พรบ. หรือระเบียบข้อบังคับ อันเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ โทรภายใน 2024