ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ

ให้บริการสอนและวิจัยแก่นิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  ศาสตร์ทางด้านโลหะและวัสดุ วิจัยและพัฒนาทางด้านโลหะการ วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุด้านการเกษตร และวัสดุเหลือใช้ด้านการเกษตร ด้านโพลีเมอร์และวัสดุพลาสติก ด้านวัสดุเคมีสังเคราะห์เซรามิก ให้บริการพัฒนาวัสดุสำหรับ
เครื่องจักรกลและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม ทดสอบวัสดุโลหะและวัสดุสังเคราะห์ อบรมเชิงวิชาการ
หัวหน้าศูนย์  ผศ.วิศิษฐ์  โล้เจริญรัตน์
ที่ตั้ง   ห้อง 0302 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู  โทร. 0 2942 8555  ต่อ 2103
http://www.mic.eng.ku.ac.th