ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

เป็นศูนย์รวมทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ และเพื่อบริการข่าวสารข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ

หัวหน้าศูนย์ ผศ.ดร. จเร เลิศสุดวิชัย
ที่ตั้ง  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรเลขติดต่อ 02 797 0999 ต่อ 1136 และ 0 2 797 0999 ต่อ 1146
สายตรง 02 797 0936