สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.emme.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คือ วิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยวิศวกรรมสาขานี้เป็นศาสตร์ที่นำวิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผสมรวมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การผลิตและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดีอย่างไร

ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินิสิตทุกคนได้ปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE เครื่องจักรกลCNC แบบต่างๆ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องมือวัด ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม นิสิตที่จบการศึกษาสามารถหางานได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม และเป็นวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

–    เป็นผู้ที่สนใจหรือมีแนวความคิดที่ต้องการออกแบบพัฒนา หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
–    ชอบแกะถอดสิ่งของต่างๆ เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้นๆ
–    ชอบสร้างหรือประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตจบแล้วทำงานอะไร

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายการผลิต วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม โดยใช้ CAD/CAM/CAE วิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต วิศวกรบำรุงรักษา และประกอบธุรกิจทางการผลิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคปกติ
– ภาคพิเศษ
– นานาชาติ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– การออกแบบและการผลิตด้วย CAD/CAM/CAE
– เทคโนโลยีการผลิต และ CNC
– Automation & Mechatronics
– เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เรียนอะไรบ้าง

การออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย(CAD/CAM/CAE) การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี วัสดุอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และแบบหล่อ วิทยาการหุ่นยนต์วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดและระบบควบคุม การวัดเที่ยงตรง หลักการดำเนินการและการผลิต

ติดต่อวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โทรศัพท์ 0-2942-5821,  0-2942-8567 ถึง 71 ต่อ 501 โทรสาร    0-2940-5821  www.emme.eng.ku.ac.th