วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.cpe.ku.ac.th

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ชาญฉลาดเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ศึกษาวิธีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว  ทั้งจากมุมมองของวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เน้นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  และจากมุมมองของวิศวกรความรู้ซึ่งเน้นกรรมวิธีการสร้าง  สกัดและจัดการกับความรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล

เรียนสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ดีอย่างไร

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนให้นิสิตได้นำความรู้ ด้านทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง และเน้นการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่  นอกจากนี้ภาควิชายังมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมความรู้ และด้านการจัดการความรู้ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ  และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิตอย่างใกล้ชิด

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

–    ชอบคิดวิเคราะห์ หาข้อดีข้อเสีย เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่
–    ชอบความท้าทาย ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง
–    ชอบคอมพิวเตอร์ ชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้จบแล้วทำงานอะไร

ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ต โอกาสด้านอาชีพของวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้นั้นกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน
–    วิศวกรความรู้นอกจากจะสร้างฐานความรู้จากข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้กับองค์กรแล้ว สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นเหมือนทะเลข้อมูลดิบที่รอคอยการวิเคราะห์และสกัดมาเพื่อใช้ประโยชน์
–    วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถเข้าร่วมทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กร หรือเริ่มต้นกิจการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ ที่อาจมีผู้เข้าใช้ได้จากทุกมุมโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรที่เปิดสอน

–  นานาชาติ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้เรียนอะไรบ้าง

ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้ง  กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากนี้ยังศึกษาด้านวิศวกรรมความรู้  และมีวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมความรู้ เช่น การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ เป็นต้น

ติดต่อวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0-2942-8555  ต่อ  1403 – 4, โทรสาร 0-2579-6245  www.cpe.ku.ac.th