ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.ee.ku.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดีอย่างไร

–  อาจารย์ทุ่มเทในการสอน การทำโครงการ/โครงการงานวิจัย
–  เปิดสอนรายวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย
–  บัณฑิตสามารถนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และปฏิบัติไปใช้ได้จริง
–  สนุก รุ่นพี่และรุ่นน้องน่ารัก

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

–  กระตือรือร้น
–  สนใจว่าเทคโนโลยีต่างๆ ทำงานอย่างไร
–  ชอบการวิเคราะห์และการคำนวณ
– ขยัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคปกติ
– ภาคพิเศษ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– ไฟฟ้ากำลัง
– ไฟฟ้าควบคุม
– ไฟฟ้าสื่อสาร
– ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้าจบแล้วทำงานอะไร

วิศวกรรมไฟฟ้าในองค์กรที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร  ระบบการผลิตแจกจ่ายไฟฟ้าผลิตและออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทุกประเภททีใช้ระบบไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเรียนอะไรบ้าง

การออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าการรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในระดับขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร

ติดต่อวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th