ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  www.ce.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมโยธา เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมน้อยที่สุด ตัวอย่างงานได้แก่ อาคารสูง บ้าน สะพาน  เส้นทางรถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน เป็นต้น

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดีอย่างไร

–    จบจากที่นี่แล้วเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมโยธา และสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
–    อาจารย์มีความรู้ความสามารถสูงในการสอนและถ่ายทอดความรู้
–    รุ่นพี่ทำงานในวงการวิศวกรรมโยธาอย่างกว้างขวาง สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการงานในอนาคต
–    มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
– วิศวกรรมปฐพี
– วิศวกรรมโครงสร้าง
– วิศวกรรมสำรวจ
– วิศวกรรมขนส่ง

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมโยธา

–  ความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่ดีพอสมควร ชอบการวิเคราะห์และคำนวณ
–  ชอบการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยสิ่งก่อสร้างต่างๆ
–  ชอบการลงมือปฏิบัติจริง

วิศวกรรมโยธาจบแล้วทำงานอะไร

วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรรมออกแบบ      วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ โดยทำงานได้ในหลายๆ องค์กร อาทิเช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งบริษัทใหญ่ เล็ก และบริษัทข้ามชาติ

วิศวกรรมโยธาเรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน  สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง วิธีวิเคราะห์และออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ติดต่อวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1303-4  www.ce.eng.ku.ac.th/index.html