ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.me.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์สำหรับการวิเคราะห์ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบทางกลวิศวกรรมเครื่องกลนั้นถือว่าเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดีอย่างไร

มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

–    มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
–    ชอบการคำนวณและการวิเคราะห์
–    รักการประดิษฐ์ คิดค้น
–    ใฝ่รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคปกติ
– ภาคพิเศษ
– นานาชาติ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– ปรับอากาศ
– ยานยนต์
– ระบบพลศาสตร์
– พลังงาน
– การป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมเครื่องกลจบแล้วทำงานอะไร

–    งานออกแบบระบบทางวิศวกรรม
–    ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต
–    ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
–    วิจัยและพัฒนาผลิตดภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย

วิศวกรรมเครื่องกลเรียนอะไรบ้าง

กลศาสตร์ จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  และออกแบบระบบทางกลต่างๆ

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1803-4 โทรสาร 0-2579-4576 www.me.eng.ku.ac.th