ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.che.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี รวมถึงหลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะและลักษณะสมบัติของวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดีอย่างไร

–   มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ
–   เป็นภาควิชาที่มีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สูงที่สุดในคณะฯ  ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
–   มีความพร้อมด้านคณาจารย์และบุคลกากรสายสนับสนุนทุกคนเอาใจใส่ทุ่มเทให้กับนิสิตอย่างสม่ำเสมอ
–   มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ปฏิบัติการและวิจัย
–   มีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาฯ เป็นอย่างมาก

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมเคมี

ผู้ที่มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี

วิศวกรรมเคมีจบแล้วทำงานอะไร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี จะเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการและอุปกรณ์การผลิตทางอุตสาหกรรม       จึงสามารถทำงานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งงานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต งานวิเคราะห์และบริหารโครงการ    งานควบคุมกระบวนการผลิต งานขายและงานบริการทางเทคนิค และงานวิจัยและพัฒนา เช่น ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน    เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

ภาคปกติ  / ภาคพิเศษ

– วิศวกรรมปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยา
– วิศวกรรมระบบและการควบคุมกระบวนการ
– วิศวกรรมพอลิเมอร์ วัสดุสมรรถนะสูง และเทคโนโลยีนาโน
– วิศวกรรมชีวเคมี และชีวกระบวนการ
– การบริหาร และจัดการทางวิศวกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

วิศวกรรมเคมีเรียนอะไรบ้าง

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ โรงงาน และระบบควบคุมรวมถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ตลอดทั้งหลักสูตร

ติดต่อวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1202-4 โทรสาร 0-2561-4621  http://www.che.eng.ku.ac.th/