ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข้อมูลเพิ่มเติม  : http://ie.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การปรับปรุงและการใช้งานระบบที่เกิดจากการรวมกันของคน ความรู้ ข่าวสารข้อมูล วัตถุดิบ เครื่องจักรและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดีอย่างไร

เรียนรู้กว้าง และลงลึกในหลักวิชาชีพ พร้อมทั้งได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

–    ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
–    มีความสามารถในการจัดระบบความคิด
–    สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิศวกรรมอุตสาหการจบแล้วทำงานอะไร

–    ผู้จัดการโรงงาน
–    วิศวกรระบบ
–    วิศวกรโรงงาน
–    วิศวกรโครงการ
–    วิศวกรหน่วยงานของรัฐ
–    วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคปกติ
– ภาคพิเศษ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– วัสดุและกระบวนการผลิต
– การศึกษางานและระบบ
– ระบบคุณภาพ
– เศรษฐศาสตร์และการเงิน
– การจัดการผลิตและดำเนินการ

วิศวกรรมอุตสาหการเรียนอะไรบ้าง

การจัดการคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่  โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ

ติดต่อวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1601-3 โทรสาร 0-2579-8601 http://ie.eng.ku.ac.th