ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม  : http://eve.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  เช่น  การบำบัดน้ำเสีย  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  รวมถึงการผลิตน้ำประปาและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม  เช่น  ISO 14000 เป็นต้น

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดีอย่างไรม

หลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นสิ่งแวดล้อมสอนโดยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ การเรียนการสอนเป็นกันเองอาจารย์ดูแลนิสิตใกล้ชิด บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมม

–    สนุกกับการแก้ปัญหา
–    ชอบการทดลอง
–    ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
–    รับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอนม

– ภาคปกติ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตรม

– วิศวกรรมการประชาและน้ำเสีย
– วิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
– การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน
– การจัดการสิ่งแวดล้อม
–  วิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจบแล้วทำงานอะไรม

–  ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
–  ระบบประชาและระบบระบายน้ำ
–  ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
–  ที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรียนอะไรบ้างม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ การผลิตประปา สุขาภิบาลอาคาร ระบบระบายน้ำ การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์  0-2942-8555 ต่อ 1003-4 โทรสาร 0-2579-0730 http://eve.eng.ku.ac.th