ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  http://ase.eng.ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ     ทั้งด้านการออกแบบ  การซ่อมบำรุง  การผลิต  และการวิจัย

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ดีอย่างไร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรรมการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่องมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอากาศยาน การดำเนินงานและการจัดการ เทคโนโลยีการบินการบริหารองค์กรการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ  การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรมีการผสมผสานด้วยทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบินและอวกาศ  โดยมีแนวคิดให้นิสิตได้เรียนรู้จากกการคิดและการปฏิบัติจริง “Learning by Doing”

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ชอบศึกษาทางด้านการบินและอวกาศ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทายใหม่ๆ

วิศวกรรมการบินและอวกาศจบแล้วทำงานอะไร

–    ออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
–    ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
–    ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
–    การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคปกติ    – อากาศพลศาสตร์
– นานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– เครื่องยนต์และการขับดันอากาศยาน
– โครงสร้างอากาศยาน
– เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
– เทคโนโลยีการบิน
– การจัดการการบิน

วิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไรบ้าง

ศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1702 โทรสาร 0-2579-8570 http://ase.eng.ku.ac.th