คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์

(ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556) โดยมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา