ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PST Rising Star 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015
สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคม ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดเป็นรางวัล PST Rising Star  สำหรับในปีนี้ สมาคมฯ ได้เลือก ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ที่ผ่านมา