รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland  ซึ่งเป็นรางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกเหนือจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Oulu และมหาวิทยาลัย Vaasa ที่ครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัย และการตีพิมพ์ งานบริการทางวิชาการและโครงการ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิสอบ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Technology, Innovation, and Industrial Management หรือ TIIM Conference) และนิสิตฝึกงานหรือ Internship เป็นต้น  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สถานทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ การได้รับรางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติประวัติและเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์