ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน นำสำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

*สำหรับนิสิตที่ได้ทุนที่ 1-3 (ทุน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์/ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E38/นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E45 คุณอุพนธ์ สินธุวาลัย)  ขอให้มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

post2563