ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา

1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก
2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563