ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา

1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก
2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc

ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

bank