ทุนฉุกเฉินสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาจาก COVID-19

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสบปัญหาเนื่องจากผู้ปกครองที่ดูแลเรื่องค่าลงทะเบียน
ขาดแคลนรายได้จากปัญหา COVID-19 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือได้ที่

https://forms.gle/GY86bgQGWEs15PHJ7