ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  ติดต่อที่ห้องโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

เพื่อลงนามในใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ  ด้วยดังนี้

1.สำเนาบัตรนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

เอกสารทั้ง 2 อย่างให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์  E-mail ของนิสิต  และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

ส่งที่ห้องโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 

หมายเหตุ  -ถ้าเป็นบัญชีธนาคารทหารไทยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

                   -นิสิตท่านใดรายชื่อตกหล่น กรุณาแจ้งที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

24 มกราคม 2563

scholarship-2562-1