ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตตรวจสอบประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2tOvQbO

นิสิตสามารถปริ๊นเอกสารตามลิงค์ด้านบน เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งทางสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 ต่อไป

สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม คือ
1) ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)
2) ใบรายงานผลการเรียน จากอินเตอร์เน็ททั้งหมด
3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนิสิตเท่านั้น เพื่อใช้การยืนยันการโอนเงินคืน
4) สำเนาใบประกาศมหาวิทยาลัยฯ
5) รายงานการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารนิเทศนิสิต