ประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

 • การประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
  วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
  12.45 น. ลงทะเบียน
  13.00 น. เริ่มประชุม โดยมีวาระ

  1. การเสวนา เรื่อง ข้อมูลสถานะ KU-ISEA ในปัจจุบัน และแผน/แนวทางการดำเนินการในอนาคต
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อการใช้ระบบ