ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ภาคปลาย 2562 (ภาคปกติ)

นิสิตที่ส่งใบขอจบการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ)

สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม  2563

หากไม่พบรายชื่อ ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยทะเบียนฯ (พี่สุชาดา) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

มิฉะนั้นทางคณะฯ จะยืนยันรายชื่อการส่งใบขอจบการศึกษาตามประกาศ

นิสิตที่ทำใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน จาก Credit เป็น Audit และ โมฆะ
ขอให้มาตามเอกสารเพื่อไปส่งที่สำนักทะเบียนฯ ด้วยตนเองค่ะ

23012020151542