ส่งผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 – 26 พ.ค. 2562

หากนิสิตมีความประสงค์จะยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

สามารถส่งผลคะแนนเพิ่มเติม  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

นิสิตภาคปกติ >> สามาถส่งได้ที่หน่วยทะเบียนฯ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก

นิสิตภาคพิเศษ >> สามาถส่งได้ที่ โครงการภาคพิเศษฯ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก

นิสิตโครงการนานาชาติ (IUP) >> สามารถส่งได้ที่ โครงการ IUP

นิสิตโครงการ IDDP >> สามารถส่งได้ที่ โครงการ IDDP

 

-