งาน “เลือกแนวทาง…วางอนาคต Open House” ครั้งที่ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

pr-openhouseeng-28-29nov-62