โครงการบรรยายธรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก” วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น.

ขอเชิญชวนทำบุญในโครงการสันติภาวัน ของพระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภิกษุอาพาธ …โอนปัจจัยได้ที่ เลขบัญชี 680-7-08690-2  (ธนาคารกรุงเทพ)
 • โครงการจัดบรรยายธรรมะ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

  เรื่อง “ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก”

  วันศุกร์ที่  29  พฤศจิกายน  2562

   หลักการและเหตุผล

             ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ด้านต่างๆ ของไทยรวมทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ   เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสืบสานวัฒนธรรม  โครงการจัดบรรยายธรรมเป็นโครงการหนึ่ง  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสฟังธรรมะ จากพระวิทยากรที่มีองค์ความรู้ในธรรมและเป็นพระสุปฏิปันโน (ปฏิบัติดีแล้ว) และนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ คณะได้เห็นความสำคัญของการฟังธรรมตามกาล ซึ่งถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิต (เหตุให้ถึงความเจริญ) และผู้ฟังธรรมย่อมได้อานิสงส์จากการฟังธรรม อาทิ ทำให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ทบทวนความรู้เดิม ปลดเปลื้องความสงสัยได้ เป็นต้น  ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดโครงการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับจิตใจและครองสติให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ อันจะเป็นการเสริมสุข สร้างปัญญา พัฒนาชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมต่อไป  

   วัตถุประสงค์

  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระสงฆ์

  เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น

  เพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงาน

  เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  เพื่อเผยแพร่คำสอนและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา