ประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

นิสิตสามารถไปลงชื่อพร้อมส่งเอกสารฯ ที่หน่วยวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562

21102019085542-0001