ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอเข้ารับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1. ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก
2. ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับนิสิตที่ทำเรื่องขอเลื่อนจากปีที่แล้ว) คลิก
3. ใบคำร้อง ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว/ขอเข้ารับในสมณเพศ คลิก