ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หน่วยส่งเสริมและพัฒนาการทางวิชาการ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

2108201901