ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ

ขอให้นิสิตตรวจสอบ หากมีรายชื่อขอให้เร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2562