(แก้ไข) ประกาศรายชื่อและวันเวลาสอบสัมภาษณ์นิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

***แก้ไข 23 เม.ย. 62***
มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของนิสิตบางคน ขอให้นิสิตตรวจสอบเวลาสัมภาษณ์ของตนเอง