การยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561

นิสิตที่จะส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า ขอให้ทำคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า

แนบสำเนาใบคะแนน ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดี นำส่งที่ สำนักทะเบียนฯ มก.ฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 ด่วนที่สุด

ซึ่งจะรวบรวมเสนอ ผู้บริหารพิจารณาต่อไป