ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัด หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ

2603201903