รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัด หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ

1303201902