ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

นิสิตที่ส่งใบขอจบการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)

สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2562

หากไม่พบรายชื่อ ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยทะเบียน(พี่สุชาดา) ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 

มิฉะนั้นทางคณะฯ จะยืนยันรายชื่อการส่งใบขอจบการศึกษาตามประกาศ

นิสิตที่ทำใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน จาก Credit เป็น Audit และ โมฆะ
ขอให้มาตามเอกสารเพื่อไปส่งที่สำนักทะเบียนฯ ด้วยตนเองค่ะ

7---2561