โอนเงิน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.  

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ       เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

โอนเงิน TMB Business Click

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

รายการ บริษัท จำนวนเงิน
ค่าจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ Drum Error จำนวน 1 เครื่อง = 7,008.50 บาท/ศธ 0513.10801/พด.535 ลว.2 พ.ย.2561 บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส  7,008.50
สเปร์ยดับกลิ่นภายในห้องน้ำ 4 รายการ = 13,500.49 บาท)/ศธ0513.10801/พด.542 บจก. กรีนแพค มาร์เก็ตติ้ง  13,500.49
(จ้างซ่อมตู้ทำน้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง 1 งาน = 6,516.30 บาท)/ศธ0513.10801/พด.474 บจก. แสงชัย พรีซิชั่น  6,516.30
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ดรัม BROTHER MFC 9970/DR-340CL 1 กล่อง และ หมึกปริ้นเตอร์ 6 กล่อง = 20,479.80 บาท/ศธ 0513.10813/145 ลว.5 พ.ย.2561 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์  20,479.80
(กระดาษชำระจัมโบ้โรล 120 ลัง = 106,572 บาท)/ศธ0513.10801/พด.544 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  106,572.00
ปี2562-เงินรายได้ภาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ/(วัสดุ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,204.20 บาท)/(ศธ 0513.10809/ร.004-62 ลว.20 พ.ย.61) หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  2,204.20
ปี2562-เงินรายได้ภาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ/(วัสดุ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,196.09 บาท)/(ศธ 0513.10809/ร.005-62 ลว.20 พ.ย.61) หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  3,196.09
จองเงินรายได้คณะฯ-งบดำเนินงาน-หมวดค่าวัสดุ/(วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว = 5,011.88 บาท)/ศธ0513.10801/พด.545 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  5,011.88
ปี2562-เงินรายได้-ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม-หมวดค่าวัสดุ/ค่าวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ = 3,501.04 บาท/ศธ 0513.10813/147 ลว.9 พ.ย.2561 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  3,501.04
ปี2562-เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ-งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ/(วัสดุ 13 รายการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,636.93 บาท)/(ศธ0513.10809/ร.003-62ลว.13 พ.ย.61) หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  3,636.93
ปี2562-เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-งบดำเนินงาน-หมวดค่าวัสดุ/วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 11,180.43 บาท/ศธ 0513.10805/รด.12 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  11,180.43
ปี2562-เงินรายได้-ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล-งบดำเนินงาน-หมวดค่าวัสดุ/วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  4 รายการ,วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ,วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 38,648.40 /ศธ 0513.10805/รด.05 ลว 29 ตุลาคม 2561 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  38,648.40
ปี2562-จองเงินรายได้ภาควิชาฯ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุการเกษตร (วัสดุการเกษตร 2 รายการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 2,247.00 บาท/วศ.สิ่งแวดล้อม (ศธ 0513.10810/1331 ลว. 14 พ.ย.61) หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  2,247.00
จองเงินรายได้คณะฯ-งบดำเนินงาน-หมวดค่าวัสดุ/(วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ = 844.23 บาท)/ศธ0513.10801/พด.551 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  844.23
(จ้างซ่อมกล้องสำรวจ 3 ตัว จำนวน 1 งาน = 17,334 บาท)/ศธ0513.10808/1789 บจก. เอส.ดี.เอ็ม.  17,334.00