22 พฤศจิกายน 2561

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.  

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ       เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค/โอนเงินTMB Business Click

วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ บริษัท จำนวนเงิน
ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนต.ค.61 นายสง่า  จงกลสิริกุลพร  1,900.00
ค่าหมึกพริ้นเตอร์ 4 รายการ จำนวน 1 ชุด = 58,689.50 บาท/ศธ 0513.10801/พด.533 ลว.2 พ.ย.2561 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์  58,689.50
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ =7,115.50 บาท (ศธ 0513.10807/ว015-62 ลว.01-11-61)วศ.ฟฟ. หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง  7,115.50
(ค่าอุปกรณ์สำรับบันทึกวีดีโอจำนวน1ชุด=10,593.00บาท)สล.ศธ0513.10801/พด.539ลว.5พฤศจิกายน2561 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ  10,593.00
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภาย บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ  36,915.00
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิเวเตอร์ จำนวน 126 เครื่อง เดือน ตค.61 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ  9,951.00
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดือน ตค. 61 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ  89,880.00