ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ อิฐมวลเบาเพื่อความยั่งยืนทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงาน ได้แก่
นางสาวเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์
นางสาวกรกมล มีสมบัติ
นายปานรวีวัชร ตั้งเกมจิตต์
โดยมี ผศ. ดร.อรทัย จงประทีป ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ วัสดุดามกระดูกเคลือบด้วยไฮดรอกซีแอปาไทต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกระดูก
เจ้าของผลงาน ได้แก่
นางสาวเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์
นางสาวณิขา ซาโต้
นางสาวภัทรศยา ทองใหญ่
โดยมี ผศ. ดร.อรทัย จงประทีป ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา