ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ นายธเนศ ศรีอมร

ที่ได้รับรางวัล 1st Prize Winner in TechJam 2018 (Southern Region) ประเภท Data Track
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการทดสอบและทดลองข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิจัยโมเดลข้อมูล ในงาน TechJam2018

จัดโดย Kasikorn Business Technology Group (KBTG)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ Siam Oriental หาดใหญ่ จ.สงขลา