รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้รับรางวัล Best Paper Award

ในการประชุมวิชาการ The 3rd KASETSART UNIVERSITY SRIRACHA CAMPUS ANUUAL CONFERENCE 2018

จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี