12 กันยายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
54398007 บจก. กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6107425
55619804 บจก. ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ II6107/156
55619805 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 12/0599
55619809 บจก. เอ็กซ์เซล ทรานสปอร์ต IV61/07004
55619812 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001935
55619813 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV610390
55619814 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1807015
55619816 นายอุกฤษฎ์ วุฒิกรสัมมากิจ 5-เม.ย.
55619819 บจก. พี ซี ไอ (1992) IV610002128
55619820 บจก. ไฮแลนด์ อุตสาหกรรม 61070583
55619822 บจก. เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง IV6100632
55619824 บจก. แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 60996
55619826 หจก. ธนะเพชร 008/61
55619827 บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท) Q613424
55619828 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180718000
55619830 บจก. ริโก้ (ปท) 6428620
54398112 บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด INV209461
55619834 นายเฉลิมชัย ใหม่เลี้ยง 2561/1
55619835 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6107009
55619839 บจก. ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค IV18-07-1120
55619840 หจก. ดีซี แลป 61-070008
55619843 บจก. ซายน์ซิตี้ IV61/0595
55619846 บจก. เอ็น เอฟ จี IV808004
55619848 บจก. เมทเล่อร์-โทเลโด (ปท) 700/10146953
55619849 บจก. วอลโว่ กรุ๊ป (ปท) 143395
55619869 บจก. เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส IV6108-00566
55619871 บจก. ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) IV1808421
55619873 บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT6108010
55619875 บมจ. ซีโอแอล SII808062198
55619876 บจก. ฮออลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล IV1803103
55619877 บจก. โตโยต้าเมืองนนท์ REP18-00319
55619878 บจก. คัลเลอร์ โกลโบล IV6100408
55619880 บจก. เมทโธรห์ม สยาม 231-5012995
55619881 บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น ณฮ0031582
55619882 บจก. เอกลักษณ์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IV61080094
55619884 บจก. ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ LV18-00752
55619885 บจก. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล 6108-018
55619886 บจก. ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ IV61-00373
บจก. ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ IV61-00391
55619888 หจก. แอทซัคเซส IV61-008-008