14 สิงหาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2561

 

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV610322
บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง IV61/06263
บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2249
บจก. วิสดอม อินเวนเดอร์ BL61-00025
บจก. บีแคร์ เซอร์วิส 61294
บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001934
บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1806015
บจก. ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ II6106/103
บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IV6106016
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น IV0031417
บจก. พี ซี ไอ (1992) IV610001836
บจก. เอสซอม 09239
หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 006/61
บริษัท กรุ๊ปมาร์เกตติ้ง จำกัด 6106323
โฮม อีเล็คทริค 35
หจก. ชัยมงคลฮาร์แวร์ 105/05235
หจก. สยามแบตเตอริ่อิเลคทรอนิคส์ 56029
หจก. ทีเค แลบ เอ็กซ์เพิร์ท TI-001/0718
บริษัท เอ็ม ดี โปร ซัพพลายส์ จำกัด IV342/18
บริษัท เอ็ม ดี โปร ซัพพลายส์ จำกัด IV341/18
บจก. จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) 4778600979
บจก. พาราออโต้ เฮ้าส์ 180610001
บจก. ลัคกกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 12/0568
หจก. พีต่อกิจ BL000009
บจก. ริโก้ (ปท) 6375091
บริษัท โตโยต้า(พารา) รถเช่า จำกัด 180610040
บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180618000
บจก. กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6106323
ร้านเซียนโมเดล INV600033
บจก. ซี.เอส.ที.เซอร์วิสเซส (2000) N44501
บจก. สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ IV6107019
บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด LP-075/2561
บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด LP-070/2561
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด IV 1802719