กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” และนำเสนอองค์ความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Mart Awards” ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

11880

Download