10 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

 วันที่ 13, วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2561 

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
54398021 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 61/0248
บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 61/0315
54398022 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6105-0389
บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6105-0314
บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6105-0388
54398023 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6105-041
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6105-038
54398024 บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1800058303
บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1800063906
54398025 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001933
บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65002122
54398026 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6105013
54398027 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV610253
54398028 บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 61249
54398029 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1805014
54398030 บจก. เจนบรรเจิด SL18060555
54398031 บจก. ริโก้ (ปท) 6323751
54398032 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180518000
54398033 บจก. ไฮคลาส  อินเตอร์กรุ๊ป IN6105-001
54398034 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 092/04570
54398035 บจก. บีซีซี เซฟ เทค 627/7
54398037 บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท) Q612656
54398039 บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 18060031
54398040 ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000006073