3 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

 วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2561 

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
49849218 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0166
49849219 บมจ. เอส พี วี ไอ IV18050341
49849220 หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 005/61
49849221 บมจ. ซีโอแอล SII806039898
49849222 บจก. สเปซเมต SP6106-0061
49849223 บจก. สุมิพล  คอร์ปอเรชั่น 18/5/2018
49849224 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0167
49849226 เจเจ อิเล็กทริค แอนด์ แอร์คอน 001/2561
49849227 บจก. อลานา เอ็นจิเนียริ่ง INV/KU/393/008
บจก. อลานา เอ็นจิเนียริ่ง INV/KU/393/009
49849228 บจก. ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ BL1-61-05-016
บจก. ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ BL1-61-05-017
49849229 บจก. สาธุสิน กรุ๊ป 005/61