ทีม SKUBA ได้รองชนะเลิศ (รองแชมป์โลก) การแข่งขัน RoboCup@Home

ทีม SKUBA ได้รองชนะเลิศ (รองแชมป์โลก) การแข่งขัน RoboCup@Home จาก World RoboCup 2018 เมือง มอลทรีออล (Montreal) ประเทศแคนนาดา ในรุ่น RoboCup@Home Education Challenge เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน ที่เน้นการ เสนอผลงานวิจัย และ การศึกษา ควบคู่ไปกับการแข่งขันแบบปกติ ซึ่งการแข่งในรุ่นนี้ มีข้อกำหนด เรื่อง ราคาหุ่นยนต์ ต้องไม่แพง เกิน 200,000 บาท เพื่อให้ทีมพยายามแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ งานวิจัยต่างๆ มากกว่าใช้เซ็นเซอร์ และ ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ราคาแพง มีทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรอบสุดท้าย 11 ทีม จาก 9 ประเทศ โดยผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

  1. ชนะเลิศ        ทีม The Swarm จาก มหาวิทยาลัย New Mexico University, USA
  2. รองชนะเลิศ   ทีม SKUBA-Jr จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  3. รองชนะเลิศอันดับสอง   ทีม Ri-One จาก มหาวิทยาลัย Ritsumeikan University, Japan

นิสิต ในทีม SKUBA-Jr

  1. นางสาว พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์               นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. นางสาว พัชรีพร จึงสุทธิวงษ์                    นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. นางสาว แพรพิรุณ อุทัยสาง                    นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4. นางสาว เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์           บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดย มี อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม