ประกาศรับเช็ค ณ 11 มิถุนายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
52501726 บจก. บีเอฟเคที คืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่าบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร 3  เลขที่สัญญา 43/2558
52501728 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0162
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0161
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0163
52501729 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001932
บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H71001847
52501731 บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710084449
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710084451
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710083545
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710084450
52501732 บจก. ทรีสไตล์ 6105003
บจก. ทรีสไตล์ 6105002
52501735 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 11/0517
52501736 บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 61197
52501737 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6104-021
52501738 บจก. กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6104417
52501740 บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT6104005
52501741 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6104-0315
52501742 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC 1804017
52501743 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV0610185
52501745 บจก. พีซีไอ (1992) IV610001180
52501747 บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า REP18-03994
52501748 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6104017
52501750 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180418/000
52501751 บจก. ไฮคลาส  อินเตอร์กรุ๊ป IN6103-001
52501752 บจก. ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 6104057
52501753 บจก. ริโก้ (ปท) 6266524
52501754 บจก. ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ II6104/060
52501755 บจก. พาราออโต้ เฮ้าส์ IN180410001
52501756 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN180410038
52501757 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 091/4541
52501758 บจก. วาลิด วิชั่น 004/B0074
52501759 บจก. สยามยูนิแคร์ IV6101017
52501760 หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) IV6105019
52501761 บจก. เทคโนวเลจ คอนซัลติ้ง 2561/T00052
52501762 บจก. บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง IV6105/0722
52501763 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6898
52501764 บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1800049343
52501765 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 78040022
52501766 ร้านสุภชัย IV610492
52501767 บจก. เอส แอนด์ ซี เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ 354
52501769 บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00032/61
52501770 ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอทซัคเซส IV61-005-006
52501771 หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2561/05152