ประกาศรับเช็ค ณ 10 พฤษภาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการจ่ายเช็ค

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
52501649 หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 099/4931
หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 100/4988
52501651 หจก. เทคอีควิปเมนท์ 61-0242
หจก. เทคอีควิปเมนท์ 61-0243
52501653 บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710080554
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710080598
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710080555
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ 710080556
52501655 นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ 4/81
นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ 4/82
นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ 4/80
52501657 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 10/0487
52501658 บจก. เวิลด์ โฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม IV61/00132
52501659 บมจ. เอส พี วี ไอ IV18030079
52501660 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6103-022
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6103-024
52501661 บจก. เพ็ชรดี โภคภัณฑ์ 6103028
52501662 บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) ค่าค้ำประกัน
52501663 บจก. วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ SAL201804-0169
52501664 บจก. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม IV61-06149
52501665 พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
52501666 หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 003/61
หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 001/61
52501667 บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) 11704276
52501668 บจก. ตรีเพชรอิซูซุบริการ
52501669 บจก. พี ซี ไอ (1992) IV300000886
52501670 หจก. เก้าวารี 6102003
52501671 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/06836
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6866
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/06874
52501672 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท)
52501673 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6103016
52501674 บจก. ริโก้ (ปท) 6216086
52501676 บจก. ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) IV1804015
52510677 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180318000
52501678 นายทนงศักดิ์  รสิตานนท์
52501679 บจก. ไฮคลาส  อินเตอร์กรุ๊ป IN6103-001
52501680 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6103-0234
52501681 บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 144383
52501682 บจก. สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ IV6103399
52501683 บจก. เอ็นแทมป์ IV6103/022
52501684 บจก. พีพีเอ็น 51 1803018